Hoe Diepenbeek een uitzonderlijke positie in het politieke landschap in Vlaanderen heeft ingenomen.

Toen ik in 2000 voor de eerste keer deelnam aan de verkiezingen had ik natuurlijk in de verste verte niet kunnen denken dat ik ooit in een situatie als deze verzeild zou geraken.
Het was voormalig schepen en leeftijdsgenoot Ward Reekmans die me in 2000 overtuigde om me kandidaat te stellen voor VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel ik op voorhand niet zo erg geïnteresseerd was in politiek, trok het engagement me wel aan vermits ik altijd een sociaal iemand ben geweest en verder was er vooral de nieuwsgierigheid naar het reilen en zeilen van de gemeente waar ik al sinds mijn geboorte woon.
VLD haalde een historisch resultaat : van 1 naar 5 zetels, nooit gezien in Diepenbeek. We sloten een akkoord met VDD-Vrije Democraten Diepenbeek (11 zetels) en haalden zo een ruime meerderheid van 16 op 25 zetels. Met 375 stemmen werd ik verkozen als OCMW-raadslid, maar wegens ontslag van Kris Machiels verhuisde ik al snel naar de gemeenteraad. De voorbije 6 jaar waren vooral heel leerrijk, zowel wat betreft de werking van de gemeente als de kennismaking met de lokale en nationale politiek.
Na 3 jaar samenwerking met VDD moesten we al een harde noot kraken. We vormden een coalitie met VDD en hadden zelfs een schriftelijk samenwerkingsakkoord voor 12 jaar, maar na 3 jaar ging VDD eenzijdig een verbintenis aan met oppositiepartij CD&V zonder ons hierover in te lichten. We moesten het via de pers vernemen. Dit kwam hard aan maar we besloten toch om de coalitie verder te zetten en zo goed mogelijk verder te besturen. Achteraf bleek dit een zet te zijn van VDD om de absolute meerderheid trachten te verwerven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

De verkiezingen in 2006 waren voor mij heel wat moeilijker dan deze van 2000, waarschijnlijk omdat er voor mij ook meer op het spel stond en ook omdat ik op 2 lijsten stond : gemeente en provincie. Na een moeilijke lijstvorming, waarbij we 3 belangrijke kandidaten van vorige keer verloren, kregen we toch een enthousiaste ploeg samen.
De 3 kandidaten die afhaakten waren niet de minste : onze schepen Ward Reekmans die het de voorbije 6 jaar uitstekend gedaan had, besliste om persoonlijke redenen niet meer deel te nemen. Ook Harry Moors, lid van het vast bureau OCMW nam deze beslissing en gemeenteraadslid Ria Houben had reeds een jaar voor de verkiezingen beslist over te stappen naar de CD&VDD met de belofte van een goede plaats op hun lijst.

Hoewel we zelf op een beter resultaat gehoopt hadden, was het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat we van 5 naar 3 zetels gingen, mede dankzij de neerwaartse spiraal waarin VLD nationaal zich vorig jaar nog bevond. Uiteindelijk behaalden we maar 200 stemmen minder dan vorige verkiezingen en strandden we zeer dicht bij een 4de zetel. Zelf behaalde ik deze keer 425 stemmen voor de gemeente en 1096 voor de provincie.
Maar ja, verkiezingen zijn wat ze zijn en de kiezer beslist. Spa had een schitterende campagne gevoerd en behaalde met een team van 2 sterke lijsttrekkers ook een historische overwinning voor Diepenbeek: van 2 naar 8 zetels.
De samengevoegde lijst CD&VDD behaalde een nederlaag : van 16 naar 11 zetels. De samenvoeging had dus niet het gewenste resultaat hoewel op voorhand vaak gezegd werd door bepaalde kandidaten dat deze lijst voor de absolute meerderheid ging.
Verder haalde Vlaams Belang 2 zetels (1 zetel in 2000) en Groen! bleef status quo met 1 zetel.

Voor de verkiezingen werd mondeling toegezegd door CD&VDD om terug samen te werken met VLD indien we samen minstens 14 zetels zouden halen. De verkiezingsuitslag gaf duidelijk te kennen dat Diepenbeek een ander beleid wou dus was het logisch dat er onderhandelingen startten tussen CD&VDD en SPa. Groot was onze verbazing echter toen bekend werd dat er een geschreven voorakkoord bestond tussen CD&VDD en SPa dat reeds 2 jaar geleden was ondertekend. Ondanks dit voorakkoord strandden de onderhandelingen omdat SPa eerst buiten 2 schepenen toch nog een extra mandaat (OCMW voorzitter) vroeg (Spa behaalde veel meer zetels dan verwacht), en dit was niet vermeld in het voorakkoord.
Ook toen SPa nadien akkoord ging met enkel de 2 schepenzetels ging CD&VDD niet akkoord.
Dit mandaat moest in ieder geval naar Jos Wolfs gaan, broer van Lucien Wolfs (reeds 12 jaar schepen), die niet in het schepencollege kon zetelen en dus een plaats in het OCMW moest krijgen. Dat daardoor de nieuwe wet (OCMW voorzitter wordt toegevoegd aan het schepencollege om zo een betere werking van het OCMW te verkrijgen) niet kon worden toegepast, was niet belangrijk. Jos Wolfs, vroeger altijd een trouw VLD lid en tevens tijdelijk bestuurslid bij VLD, had enkele jaren geleden ook beslist om over te stappen naar CD&VDD met de belofte van een goede plaats op de lijst.

Tussen haakjes : het is toch wel grappig dat het ‘Diepenbeeks Verzet’ nu juist bestaat uit 2 overgelopen VLDers. Van geloofwaardigheid gesproken.

Maar nu verder met het verhaal van 8 oktober. CD&VDD ging niet in op de eisen van SPa die avond en besliste om opnieuw met VLD een akkoord af te sluiten.
Voorwaarde was dat VLD akkoord ging met 1 schepenzetel en dat de lijsttrekker van VLD Rob Lenaers geen deel meer zou uitmaken van de nieuwe coalitie.

Na vrij moeizame onderhandelingen, waarin CD&VDD vaak VLD voor de voeten gooide dat er niet teveel geëist mocht worden, want dat VLD de verliezers van de verkiezingen waren (CD&VDD van 16 naar 11 zetels daar werd met geen woord meer over gerept) kwam er toch een akkoord tot stand.
Twee gemeenteraadsleden van VLD namen daarna ontslag :
Rob Lenaers, lijsttrekker van VLD bij de verkiezingen, en doorn in het oog van CD&VDD werd met aandrang gevraagd om ontslag te nemen uit de gemeenteraad. Hij stond een goede samenwerking in de toekomst in de weg volgens CD&VDD. Hij werd opgevolgd door Brigitte Bodson.
Marc Fabry, die reeds voor de verkiezingen te kennen gaf dat hij voor het OCMW koos, deed afstand van zijn mandaat om zo lid van het vast bureau OCMW te worden. In zijn plaats kwam Eddy Heleven.

Maar binnen de eigen rangen bij CD&VDD bleek het allang te rommelen en dan vooral bij de vrouwen. De 3 vrouwen (Martha Roux, Marleen Willems en Yvonne Dewarier) die in het verleden al veel inzet getoond hadden, moesten hun plaatsen afstaan aan de jonge Lize Habex (plaats 2) en de overgelopen Ria Houben (plaats 5). Toen na de verkiezingen Lize als vrouwelijke schepen verkozen werd, waren zij dan ook niet zo gelukkig.
Martha Roux nam vlak voor kerstmis de beslissing om als onafhankelijke te gaan zetelen. Zij was het getouwtrek binnen de eigen rangen beu. Zij tilde er vooral zwaar aan dat er langs twee kanten aan haar getrokken werd : enerzijds wou men dat ze ontslag nam uit de gemeenteraad om zo als gewoon OCMW raadslid te gaan zetelen (volgens haar stemmenaantal had ze echter recht op een plaats in het vast bureau), anderzijds was er een toekomstige schepen van CD&VDD die haar probeerde te overtuigen om toch gemeenteraadslid te blijven om zo mee tegen de benoeming van Jos Wolfs als OCMW-voorzitter te stemmen (binnen de eigen partij was blijkbaar ook niet iedereen gelukkig met 2 broers in het schepencollege en de OCMW raad). Ook het feit dat Martha bij de verkiezingen in 2000 het hoogste aantal stemmen bij de vrouwen behaalde en dat dit deze verkiezingen weer niet gehonoreerd werd, zowel niet bij de lijstvorming als bij de verdeling van de mandaten, was een moeilijk te verteren gebeurtenis.

Door het feit dat Martha onafhankelijk ging en dat er 2 gemeenteraadsleden van VLD ontslag genomen hadden, waren er niet meer voldoende handtekeningen op de schepenvoordracht en was deze dus niet meer geldig.

Voorts waren er voor en vlak na de bekendmaking van Martha Roux al gesprekken geweest tussen enkele raadsleden van CD&VDD en leden van SPa en Groen! waarin zij hun ongenoegen over de gang van zaken duidelijk te kennen gaven.

Wat moet je eigenlijk doen als je in zo’n situatie terecht komt ? Het werd een moeilijk kerstweekend maar we beslisten toch in eer en geweten om voor een nieuwe coalitie te kiezen (VLD, Spa, Groen! en onafhankelijke Roux) om zo de Diepenbekenaren te geven waar ze naar gevraagd hadden : een vernieuwend en stabiel beleid.
Als nieuwe schepenen werden aangeduid : Pierre Leuraers en Eddy Heleven/Brigitte Bodson voor VLD, Frank Keunen en Patrick Hermans voor SPa en Hugo Leroux voor Groen!. Martha Roux werd aangeduid als OCMW voorzitter.
Burgemeester Steegmans (CD&VDD)die hiervoor al benoemd was, besliste om aan te blijven en zo krijgt Diepenbeek deze uitzonderlijke situatie : een burgemeester uit de oppositie met een schepencollege uit een andere meerderheid. Zoals ik hem ken is Etienne Steegmans echter zeker diplomatisch genoeg om dit in goede banen te leiden.

Het is mijn persoonlijke mening dat door het te zeer op eigen postjes jagen en het zonder inspraak aan de kant schuiven van de eigen vrouwen (dienen vrouwen dan inderdaad alleen om de worsten te draaien op de jaarlijkse barbecue volgens deze heren) de VDD haar eigen graf gegraven heeft en hierin de CD&V heeft mee gesleurd. Ik vind dit vooral jammer voor de oorspronkelijk twee CD&V verkozen schepenen, die hier uiteindelijk zelf niets mee te maken hebben, maar ik denk dat we de plicht hebben om een correct beleid te voeren met een stabiele ploeg.

Ik zal vanuit mijn positie er alleszins mee over waken dat de gemaakte afspraken deze keer wel worden nageleefd en dat we een beleid voeren voor ALLE DIEPENBEKENAREN. Want ondanks de persoonlijke aanvallen, de twijfels bij vele inwoners, en de opschudding die dit veroorzaakt heeft, ben en blijf ik een trotse inwoner van onze gemeente, een trouwe aanhanger van VLD en een vrouw met een groot sociaal engagement. Ik bedank hierbij de 425 kiezers die voor mij gestemd hebben en ik wil er dadelijk aan toevoegen dat ik ook voor alle andere kiezers gereed sta.

Ik hou u op de hoogte….

Brigitte Bodson